Hội thảo Thực tế hoạt động thẩm định giá tài sản ở Việt Nam – Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội

Nội dung: Download.