Trên cơ sở  thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá; công văn số 8108/BTC-QLG ngày 18/6/2015 về việc cho phép Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản được giao đào tạo các lớp ngắn hạn về thẩm định giá nhằm  trang bị, hệ thống hóa và cập nhật kiến thức về giá, thẩm định giá và pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá nhằm nâng cao năng lực thẩm định giá, bổ sung kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu. Đồng thời, cuối khóa học, học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ thẩm định giá là điều kiện để tham dự kỳ thi cấp Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Người có nhu cầu dự thi để được cấp thẻ Thẩm định viên về giá và các đối tượng khác có nhu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá của Khoa thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản phù hợp với thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá. Chương trình gồm hai phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành, giảng dạy 7 chuyên đề gồm:

  • Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá
  • Nguyên lý hình thành giá cả thị trường
  • Nguyên lý căn bản về thẩm định giá
  • Thẩm định giá bất động sản
  • Thẩm định giá máy, thiết bị
  • Thẩm định giá doanh nghiệp
  • Thẩm định giá tài sản vô hình

Tính đến thời điểm tháng 1/2017 khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản đã đào tạo được 46 khóa nghiệp vụ thẩm định giá, cấp gần 1.500 chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.