Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thẩm định giá đã trở thành một ngành được mọi thành phần kinh tế trong xã hội quan tâm. Nhu cầu về thẩm định giá tài sản trong xã hội ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu phải đưa thẩm định giá tài sản trở thành một nghề – một loại hoạt động dịch vụ tư vấn mang tính chuyên nghiệp, độc lập, khách quan, đủ năng lực hoạt động nhằm bảo đảm cho nghề thẩm định giá phát huy tốt vai trò của mình, từ đó góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên tham gia thị trường.

Để quản lý hoạt động hành nghề của thẩm định viên, Cục Quản lý gía – Bộ Tài chính hàng năm tổ chức kì thi thẻ thẩm định viên về giá nhằm cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá. Số lượng thẻ thẩm định viên về giá tăng mạnh từ 38 thẻ năm 2002, đến nay số lượng thẩm định viên có thẻ hành nghề đã tăng lên 1.452.

Chi tiết: tại đây.