Trên cơ sở nghị định số 153/2007/NĐ – CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ –BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản,  Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản thuộc trường Đại học Tài chính – Marketing được Bộ Xây dựng cho phép tổ chức khóa đào tạo kinh doanh bất động sản tại công văn số 108/BXD-QLN ngày 10/12/2008. Trên cơ sở đó, khoa Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản tổ chức các khóa đào tạo nhằm trang bị, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về bất động sản, những kiến thức về thị trường bất động sản và đầu tư kinh doanh bất động sản; giúp học viên nắm rõ các quy trình và kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; đặc biệt hữu ích với các học viên thi lấy chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng.

Tính đến thời điểm tháng 7/2017 Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản đã đào tạo được 21 khóa đào tạo kiến thức kinh doanh bất động sản, cấp hơn 1.000 chứng chỉ hành nghề.